Unsere Kater

Worldchampion

E´Dexter of frozen Earth

HCM Gen: N/N

HCM Schall: 2015 Negativ

PKD Schall: 2015 Negativ

PK-Def Negativ

FiV & FeVL Negativ

Agouti: A/A

Gr.Int.Champion

Jeremy of frozen Earth

HCM Gen: N/N

HCM Schall: negativ

PKD Schall: negativ

SMA Gen: N/N

PK-Def Gen: N/N

Agouti: A/a

Jugend Ch. & Europa Champion

Justcoons Most Van Ted

HCM Gen: N/N

HCM Schall: negativ

PKD Schall: negativ

PK-Def Gen: negativ

SMA Gen: negativ 

FiV & FeVL negativ

Agouti: a/a

H´Myren von den Riedperlen

lebt nicht bei uns

HCM Gen: N/HCM

HCM Schall: negativ

PKD Schall: negativ

PK-Def Gen: negativ

SMA Gen: negativ 

FiV & FeVL negativ

Agouti: A/a